Under senare tid har ordningen i återvinningsrummet gradvis försämrats. Så t.ex. har avfall
(t.ex. grovsopor) som inte kan sorteras i tillåtna fraktioner ställts upp och osorterade sopor har deponerats i kärlen för plast- eller pappersförpackningar. Varje gång otillåtet avfall
måste fraktas bort kostar det föreningen minst 2000 kr. Styrelsen vill därför påminna om de ordnings- och trivselregler som gäller. Bostadsrättshavare ansvarar för att eventuella
inneboende och hyresgäster informeras och följer våra regler. Verksamhetsutövare ska informera personal och eventuella entreprenörer.

Matavfall ska emballeras i papperspåsar som finns i ställ över behållarna och får bara läggas i kärl som har försetts med innersäck av majsstärkelse (finns på hyllan över
behållarna). Överfyll inte matavfallspåsarna (det finns en markering) och tillslut dem ordentligt. Plastpåsar får inte användas.

Tidningar får inte blandas med förpackningar av papper, t.ex. papperskassar och mjölkkartonger. Gummerade kuvert och post it-lappar är inte tillåtna.

Wellpapp och kartonger av papper ska sorteras var för sig. Tänk på att vi är många som sorterar och ta därför isär kartonger av wellpapp eller papper och platta till dem innan de
deponeras, så att allt får bättre plats. Sortera bort plast, frigolit och matrester.

Pappersförpackningar är t.ex. mjölk- och juicekartonger. Skölj gärna ur dem och platta till dem innan de deponeras. Så undviker vi dålig lukt och fler kan återvinna utan att
behållarna svämmar över.

Plastförpackningar ska helst inte emballeras i hopknutna plastpåsar. Erfarenheten visar att sådana ofta innehåller blandade sopor som bäst slängs i sopnedkasten. Bryt gärna isär
större sjok av frigolit för att spara plats. Avlägsna matrester från förpackningarna.

Metallförpackningar är t.ex. konserv- och dryckesburkar, men också kapsyler och skruvlock av metall. Skölj gärna ur förpackningarna för att undvika dålig lukt.

Glasförpackningar är t.ex. flaskor och burkar som sorteras i ofärgat och färgat glas i olika behållare. Skruva gärna av kapsyler och lock som kan deponeras i behållaren för
metallförpackningar. Planglas eller speglar får inte läggas i behållarna.

Till sist: Återvinningen av vårt avfall organiseras av förpacknings- och tidningsindustrin under producentansvar. Vi ska därför inte slänga allmänt skrot i behållarna. Läs gärna på
etiketterna om hur sorteringen ska ske och följ anvisningarna. Så kan vi alla hjälpa till att få en fungerande återvinning och bidra till ett hållbarare samhälle.

Styrelsen 2018-01-03