Här är reglerna som gäller i föreningen, för allas vår trivsel och för en långlivad fastighet.

A

Ansvarsfördelning

Generellt ansvarar föreningen för husets utsida och allmänna utrymmen medan medlemmarna ansvarar för lägenheternas insida. Exempelvis är det föreningens ansvar att underhålla utsidan på fönstren och medlemmens ansvar att underhålla insidan. Kontakta styrelsen om du har frågor om ansvarsfördelningen.

Asbest

Det förekommer asbest i fastigheten. Är du osäker så prata med styrelsen.

Andrahandsupplåtelse/andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenhet kräver styrelsens skriftliga samtycke. Ansökan görs på särskild blankett och lämnas till styrelsen senast en månad innan uthyrningen ska påbörjas. Observera att korttidsuthyrning normalt inte medges. En avgift för andrahandsupplåtelse tas ut.

Avfall (se Återvinning och Sopnedkasten)

B

Badrum

Badrummens ursprungliga golv har en konstruktion som inte är fuktsäker. Den som inte har ett nytt badrumsgolv med godkänt tätskikt måste därför duscha i badkar eller duschkar som leder vattnet till golvbrunnen.

Badrumsrenovering

Vid badrumsombyggnad krävs styrelsens skriftliga tillstånd, se föreningens stadgar. Styrelsen anlitar vår förvaltare för yttrande om en föreslagen renovering innan tillstånd beviljas och för besiktning efter utförd ombyggnad. Regler för renovering av badrum finns på hemsidan. Läs dem noga och kontakta gärna styrelsen för mer information.

Balkonger

Av säkerhetsskäl (brandfara) är det inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrillar på balkongerna (gäller ej terrasslägenheter). Det är inte heller tillåtet med gasoldrivna terrassvärmare. Elgrillar är däremot tillåtna. Det är inte tillåtet att sätta upp markiser.

Barnvagnar

Barnvagnsrum finns i entréerna på NL 9, 17, 19, 21 och 23. Det är inte tillåtet att parkera barnvagnar i trappuppgångar. Kan orsaka brandfara och problem vid städning och utrymning.

Blandare

Om du upplever att det tar lång tid innan kranvattnet blir varmt så kan det bero på att blandaren är undermålig. En blandare ska tåla ett tryck på 10 bar utan läckage mellan kallt och varmt.

Borrning

Borra inte djupa hål i någon vägg utan att först kontrollera el-ledning eller vattenrör för att undvika skador. För tider, se avsnittet störande verksamhet.

Brandvarnare och brandlarm

Varje lägenhet ska vara utrustad med en eller flera fungerande brandvarnare. Föreningen tillhandahåller brandvarnare men det är respektive medlems skyldighet att kontrollera funktionen och att se till att delar inte är igensatt med damm. Garaget är utrustat med ett brandlarm som går automatiskt till räddningstjänsten.

Bredband (se TV och bredband)

C

Cyklar

Cykelrum finns i gårdsplanet på NL 21 och i gatuplan på Otterhällegatan 7. Korttidsparkering av cyklar på innergården är endast tillåten i befintliga cykelställ. Var vänlig avlägsna era gamla cyklar när de inte längre används.


D

Däckförråd och hobbyrum

Längst bort i garaget till höger sett från entrén finns ett förråd för bildäck. Däcken måste märkas upp med lägenhetsnummer. Omärkta däck forslas bort. Med ingång från däckförrådet finns också ett hobbyrum med viss utrustning för hemmafixaren. För att föreningen och dess medlemmar ska kunna använda hobbyrummet på ett säkert och trivsamt sätt måste följande regler beaktas; 1) Medlem som använder lokal skall tydligt ange namn och datum på listan på dörren. 2) Hobbylokalen ska hållas ren och dammfri. 3) Dörr ut till garage skall hållas stängd. 4) Vid bearbetning av trä/metall får inte damm eller rök bildas eftersom brandlarmet då kan utlösas. 5) Efter användning städas lokalen och skräp avlägsnas. 6) Brandfarliga vätskor, damm eller likvärdigt är inte tillåtna. (Om regler ovan inte beaktas och brandlarmet löser ut kan medlem bli ersättningsskyldig för brandförsvarets utryckningskostnad. Nuvarande kostnad 10500:- + moms.)

E

Elavtal och elmätare (fd rubrik ”kollektiv elektricitet”)

Föreningen har s.k. kollektiv el som upphandlas gemensamt och faktureras respektive lägenhet beroende på centralt avläst förbrukning varje månad (på avgiftsavin) retroaktivt.

Elektricitet

För spisar i de flesta lägenheter är det generellt framdraget 3×400 volt, femledare. Små lägenheter har dock endast enfas (230 volt) framdragen till lägenheten. Om spis ska bytas, kontrollera vad det är framdraget hos dig.

F

Facebook

Det finns en FB-grupp för boende i föreningen. Det är en grupp för samverkan, idéer och frågor bland grannarna. Den är inte kopplad till styrelsen och felanmälan/synpunkter skall inte framföras där. Medlemsskap är frivilligt om du ombeds lämna om du inte längre bor kvar som medlem i föreningen.

Felanmälan (se även Hissar och SBC)

Anmälan om t. ex. stopp i avlopp i lägenheten, trasiga eller blinkande lampor, fel på utrustning i tvättstuga, trasiga lås m.m. görs till SBC.

Fordon på gården

Fordon får bara ställas på gården för i och urlastning då slingan måste vara fri för utryckningsfordon, sjuktransporter och liknande.

Föreningslokal
Föreningslokalen i källarvåningen på NL 11 kan hyras av medlemmarna. Bokning görs via bokningsfunktion på hemsida eller på informationstavla i entréer alternativt bokningstavla i anslutning till tvättstuga. Regler framgår av särskilt dokument på hemsidan.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd (med samma nummer) samt ett mindre s.k. matförråd. Vissa nytillförda lägenheter har förrådet i sin lägenhet.

 

G

Garaget

Högsta tillåtna hastighet i garaget är 10 km/h. Hyra av garage- och parkeringsplatser är i vår förening inte kopplade till lägenheterna eller lokalerna, utan uthyrs via separata avtal. Det innebär t.ex. att man inte kan sälja en bostadsrätt eller lokal med tillhörande parkering. Det är heller inte tillåtet att hyra ut bostaden i andra hand med tillhörande parkering. Syftet med detta är att alla medlemmar ska få möjlighet till bra parkering. Man anmäler sig till kö för garage eller uteparkering genom ett mejl till info@norraliden.se. För en garage- eller p-plats tar föreningen ut en avgift för ett nytt avtal för att täcka SBC:s kostnad för att upprätta avtalet. Avgiften tas inte ut om avtalet orsakats av att styrelsen initierat ett byte av plats. Det finns 24 platser för laddning av elbilar i garaget. En extra avgift på 200 kr per månad samt förbrukad el debiteras. Kontakta styrelsen vid behov av laddplats. Andrahandsupplåtelse av garageplats eller p-plats är inte tillåten och kommer att medföra uppsägning av platsen. Byten av parkeringsplats mellan medlemmar är inte tillåtna utanför kösystemet som administreras av styrelsen. Olje- eller bränsleläckande bilar/motorcyklar får inte parkeras i garaget eller på uteparkeringen. Det är inte heller tillåtet att parkera en krockskadad bil i garaget tills den blivit besiktad avseende säkerhetssystem och energilagring. Speciellt viktigt gäller detta för en laddbar bil innan den ansluts till föreningens laddbox. Observera att vid in- respektive utfart (med fordon eller till fots) ska man alltid se till att porten stängs så att ingen obehörig kan komma in i garaget. Båda garagepassagerna får användas vid infart till garaget då det kan vara svårt för breda bilar att ta sig igenom den smalare högra infarten. Bil som är säsongsavställd ska ha försäkring som täcker brand. Övriga parkeringsregler återfinns i särskilt dokument på vår hemsida under avsnittet föreningsinformation. Garaget är utrustat med ett brandlarm som går automatiskt till räddningstjänsten.

Garagestädning

Garaget städas minst två gånger per år. Anslag om detta meddelas i god tid. Vänligen parkera inte i garaget när det är tid för städning.

Garageöppnare

Fjärrstyrd garageöppnare kan hyras mot deposition. Förvaras så att den inte kan komma i orätta händer (inte i bilen). Halva depositionsavgiften återfås vid återlämnande.

Golvbrunn

Dålig avrinning och i värsta fall översvämning kan som regel avhjälpas/förhindras genom att golvbrunnen i badrummet rensas. Detta är bostadsrättshavarens ansvar. Takvåningarnas altan har avrinning endast genom golvbrunn. Är det stopp i dessa riskerar vatten att rinna in i lägenheten. Rensa därför golvbrunnarna ofta.

Grillning i vår trädgård (se även Balkonger)

Iakttag försiktighet vid grillning så att det inte uppstår skador på trätrall eller gräsmatta. Det är du som grillar som ansvarar för säkerheten vid grillen samt rengöring efter färdigt pass. Regler för användning av grill finns anslagen vid grillplatsen samt på vår hemsida. Papperskorgarna på gården är inte till för matrester – ta dessa till återvinningsrummet. Låt grillkolen brinna ut.

Grinden i valvet

Infarten till innergården vid Norra Liden 7 är försedd med en grind som ska vara stängd och låst förutom den tid det tar för in- och utpassage. Grinden öppnas och låses med nyckel vilken även används av bl.a. räddningstjänst, ambulans, polis och andra myndigheter (”blåljusnyckel”). Medlemmar kan låna nyckel från styrelsemedlem vid behov av transporter till eller från gården. Vid dessa tillfällen ska parkering ske längs husvägg för att möjliggöra passage med räddningsfordon. Högsta tillåtna höjd för fordon är 2,8 meter och en takbom varnar inpasserande fordon som överstiger höjden. Axeltrycket får maximalt vara 2000 kg.

Grovsopor och miljöfarligt avfall (se även Återvinningsrummet och Sopnedkasten)

Grovsopor (dock ej farligt avfall) kan läggas i container som ställs upp två-tre gånger om året på gästparkeringen. Grovsopor får inte deponeras i återvinningsrummet i väntan på container. Vill man inte invänta container så får man åka till kommunens återvinningscentraler själv. Miljöfarligt avfall (kemikalier, elektronik) måste varje enskild medlem alltid transportera till återvinningscentral eller lämna till kommunens farligt avfall-bil. Dessa typer av avfall får absolut inte ställas i återvinningsrummet.

Gästlägenhet

Finns belägen i markplan på Norra Liden 23. Medlem kan hyra lägenheten. Bokning görs via bokningsfunktion på hemsida eller på informationstavla i entréer alternativt bokningstavla i anslutning till tvättstuga. Regler framgår av särskilt dokument på hemsidan.

Gästparkering

De fem första parkeringsplatserna (101 – 105) är avsedda att disponeras som gästparkeringar mellan kl 17:00 och 07:00 måndag till fredag och lördag-söndag (inklusive helgdagar) kl 00:00 till 24:00. Övriga tider disponeras de av hantverkare och entreprenörer. Även dessa behöver giltigt p-tillstånd. Kontakta styrelsen vid behov av tillfälligt tillstånd för hantverkare. Applicera utdelat gästparkeringstillstånd (ett per lägenhet) väl synligt.

 

H

Hemförsäkring

Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och därtill så kallat bostadsrättstillägg (35 § våra stadgar).

Hemsida

Föreningens hemsida är norraliden.se.

Hissar

Vid larm eller fel ring tel nr 031-7765701. Mindre fel (t.ex. trasig ljuskälla) anmäls till SBC:s felanmälan. Hissarna är försedda med direktlarm till larmcentral. Håll larmknappen intryckt i minst 10 sekunder eller tills operatör svarar.

Hjärtstartare

På Norra liden 17, entrén från gården, finns en hjärtstartare. Tveka inte att använda denna vid behov.

Hobbyrum (se Däckförråd och hobbyrum)

Husdjur

Det är förbjudet att rasta husdjur på gården. Med detta menas exempelvis att en hunds dagliga naturbehov inte får utföras på gården. Det är tillåtet för en kopplad hund att passera över gräsmatta och även att ingå i ett sällskap som vistas på gården. Hundar och andra husdjur får inte vistas i tvättstugorna eller i gästlägenheten.


I

Information och informationstavlor

Styrelsen distribuerar ett informationsblad till alla medlemmar via mejl efter styrelsemötena. Anmäl mejladress till styrelsen. Den som inte kan ta emot mejl kan anmäla detta och få informationen på papper. I varje entré från gården finns en digital informationstavla med aktuell information för fastighet och uppgång. Här finns boenderegister för uppgången, styrelse och förvaltning samt annan aktuell information. Informationstavlorna kan även användas för att boka resurser i föreningen som tvättstugor, gästlägenhet och föreningslokal.

Internet (se TV och bredband)


J

K

Kameraövervakning

Garaget är kameraövervakat. Se särskilt dokument på vår hemsidas medlemssida.

Källarförråd (se Förråd)

L

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett 4-siffrigt nummer som ska vara angivet på lägenhetens ytterdörr. Varje lägenhet har dessutom ett 4-siffrigt nummer (tilldelat av Lantmäteriverket uppgångsvis). Dessa nummer finns anslagna i entréernas informationstavlor och i hissarna med information om medlemmarna i trapphuset.

 

M

Måsar

Mata inte måsar och trutar! Matar man fåglar så matar man också råttor! Av samma skäl ska man inte mata småfåglar från balkongerna. Detta kan också vara störande för grannarna. Lägg inte matavfall i papperskorgarna på gården. Det drar till sig fåglar och råttor med nedskräpning som följd.

N

Nycklar och nyckelbrickor

Varje lägenhet har ursprungligen tilldelats en uppsättning med 3 st nycklar för allmänna utrymmen (inklusive tvättstugor) och 4 st nyckelbrickor. Ytterligare nycklar till allmänna utrymmen och nyckelbrickor beställs hos styrelsen. Avgiften debiteras genom avin för månadsavgiften.

 

O


P

Parkeringskontroll (se även Garage och Gästparkering)

Genom avtal kontrollerar vaktbolag föreningens parkeringsområde och innergården. Det är inte tillåtet att parkera hantverkarbilar hela dagar på innergården. Dessa får köra in på gården för att lasta och lossa. Därefter ska bilen köras ut och parkeras på godkänd plats utanför, till exempel på de platser som föreningen reserverat för hantverkare. Regelvidrig parkering påförs kontrollavgift. Den som hyr p-plats måste alltid ha tilldelat p-tillstånd applicerat i bilen och synligt genom vindrutan.

Portelefoner

Porttelefoner finns vid gånggrind i portalen, vid entréportarna på innergården och vid porten till Otterhällegatan 7. Porttelefonen vid Otterhällegatan 7 är endast avsedd för boende på Norra Liden 23. Besökande ringer upp boende trådlöst genom att trycka på namnet. Portlåset öppnas genom att den boende trycker på 5 på svarstelefonens knappsats. Anmäl eventuellt ändrat svarstelefonnummer för porttelefonen till styrelsen eller genom mejl till info@norraliden.se. Släpp inte in någon okänd som ringer på.

Q

R

Renovering (se även Störande verksamhet)

Renovering som påverkar vatten, avlopp, värme och ventilation samt ingrepp i bärande konstruktion eller annan väsentlig förändring måste godkännas av styrelsen. Det kan också krävas kommunalt bygglov. Förändringar som specifikt innebär nedtagning av bärande vägg samt flyttning av rumsfunktion, t.ex. kök kommer inte att godkännas av styrelsen.

Router (Se TV och bredband)

Rökning

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen som trappuppgångar, garage, källare, tvättstugor, föreningslokal, gästlägenhet samt i anslutning till våra entréer, inklusive utanför föreningslokalens nödutgångar. Släng inte fimpar på marken.

S

SBC

Vi har SBC som förvaltare både för föreningens ekonomi och fastighetens teknik. SBC har en kundportalhttps://hemma.sbc.se/kundportal/login. Inloggningen kräver mobilt Bankid.

Det är via portalen medlemmarna felanmäler problem i fastigheten.

Solpaneler

Föreningen har en solenergianläggning med solpaneler och växelriktare. När anläggningen går i full drift är prognosen att 177 000 kWh/år produceras, vilket täcker ungefär en tredjedel av fastighetens behov.

Sopnedkasten (se även Återvinningsrummet, Grovsopor och miljöfarligt avfall)

Sopnedkasten i trappuppgångarna är kopplade till en sopsug via ett rörsystem. I sopnedkasten kan man endast lägga så kallat restavfall i väl förslutna plastpåsar. Inga lösa eller skrymmande föremål, då kan det bli stopp i rörsystemet.

Stadgar

Föreningens stadgar finns anslagna på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför styrelserummet i tvättstugekorridoren.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning och fördelning av arbetsuppgifter finns i förteckning i trapphusens infotavlor samt i hissarna. Meddelande till styrelsen kan lämnas i brevlådan utanför styrelserummet i tvättstugekorridoren eller via mejl till info@norraliden.se.  Tänk på att styrelsens medlemmar utför sina uppdrag på sin fritid. Tänk på att kontakta dem på rimliga tider, inte före kl 9 eller efter kl 21, samt att du kanske inte alltid kan få svar direkt. Vid akuta fel på fastigheten får du vända dig till SBC för felanmälan. 

Styrelsehalvtimme

Innan styrelsemötena håller styrelsen öppet för besök av medlemmarna. Se informationstavlorna för exakt tid och plats.

Städning

Städning av tvättstuga, torkrum, mangelrum, hobbylokal, gästlägenhet och föreningslokal skall ombesörjas av medlem som utnyttjat dessa. Full papperskorg i tvättstugan ska också tömmas av medlem. Detta gäller även för trapphus och hissar efter anlitande av hantverkare eller vid flyttning.

Störande verksamhet
Störande verksamhet får endast förekomma under vardagar (förutom lördag) 08:00 –20:00 och lördagar 10:00 –17:00. Sön- och helgdagar får det inte förekomma störande verksamhet. Vid kraftigt störande verksamhet, som bilning i betongväggar och golv, får detta bara utföras vardagar mellan 08:00 – 16:00. Om man bryter mot dessa regler upprepade gånger så kan det vara grund för att bli utesluten ur föreningen. När det gäller buller i samband med renoveringar av lägenhet och lokaler vill vi uppmana alla medlemmar att informera grannarna om vad som är på gång. Tänk även på intilliggande uppgångar. Även om buller ibland är ofrånkomligt så känns det alltid bra att veta när arbetet kommer att pågå och få igång en dialog med sin granne. Tänk även på att i vissa uppgångar finns det kontor där de arbetande kan bli störda på dagtid.

 

T

Trapphus

Det är inte tillåtet att i trapphuset förvara barnvagnar, cyklar, pulkor, skor, dörrmattor och annat som försvårar städning, bårtransporter eller utrymning alternativt utgör brandfara.

Trädgården (se även Grillning i vår trädgård och Husdjur)

På gården finns en lekplats, som besiktigas regelbundet vad avser säkerhet. Föreningen har en trädgårdsgrupp som på styrelsens uppdrag har omsorg om växtligheten. Nya medlemmar i trädgårdsgruppen är alltid välkomna. Trädgårdskompost finns. Lägg inte grenar eller kvistar i komposten.

TV och bredband

Föreningen har ett kollektivt avtal för leverans av bredband och TV till alla lägenheter via uttaget för fiber. Alla har fått en router för bredband genom Bahnhof och en TV-box för digitala TV-tjänster genom Sappa. Internet levereras av Bahnhof. TV-boxen ansluts till Banhofs router. Ett grundutbud med TV-kanaler ingår i det gemensamma abonnemanget som faktureras genom månadsavgifterna. Ytterligare kanalpaket kan beställas från Sappa mot avgifter enligt prislista. Felanmälan görs till respektive leverantör. Observera att router och TV-box tillhör lägenheten och ska lämnas över till den nya bostadsrättshavaren om lägenheten överlåts. Föreningen kan inte ta ansvar för att utrustningen överlåts.

Tvättstugorna

I tvättstuga 2 finns en elvakilosmaskin som kan hantera mattor. Mattor får inte tvättas i någon av de andra maskinerna. I tvättstuga 2 finns en separat centrifug. Till varje tvättstuga hör ett torkrum för hängande tvätt. I särskilda utrymmen finns varmmangel och kallmangel. Observera att tvättpassen går omlott efter ett särskilt schema. Detta skiljer sig åt mellan tvättstuga 1 och 2. Se information på tvättstugornas dörrar, digital bokningstavla eller hemsida. Om en bokad tid inte tas i anspråk inom femton minuter från passets början har en annan medlem rätt att ta den tvättiden i anspråk. Efter varje tvättpass ska golvet sopas och våttorkas för trivsel vid nästkommande tvättpass. Särskilda rengöringsmoment är att avlägsna ludd från torktumlare och att avlägsna tvättmedelsrester och sköljmedelsrester från maskinernas fack för ändamålet. Ludd och damm i torkrummen måste avlägsnas efter varje pass. Hundar och andra husdjur får inte vistas i tvättstugorna.

U

V

Vattenavstängning

En vanligt förekommande åtgärd är att behöva stänga av vattnet för en uppgång vid byte eller underhåll av kranar eller porslin när det saknas avstängningsmöjlighet i lägenheten. Vi dessa tillfällen ska vår förvaltare SBC kontaktas. Detta ska göras några dagar i förväg och med anslag i uppgången som förvarnar om åtgärden och planerad tidpunkt. Lägenhetsinnehavare uppmanas att införa avstängningsmöjlighet lägenheten i samband med underhållet.

Ventilation

Endast kolfilterfläktar får monteras i föreningens lägenheter. Så kallad volymfångare får anslutas.

Direktansluten fläkt får bara användas i lägenheter på plan sex. Frånluftsdon i kök, badrum och gästtoalett ska vara rengjorda och lätt åtkomliga vid OVK-besiktning. Lägenhetsinnehavaren ansvarar även för att spaltventiler och Freshventiler rengörs kontinuerligt.

Välkomstbrev

Alla nyinflyttade får ett välkomstbrev där man uppmanas att ta del av föreningens regler.

 

W

X

Y

Z

Å

Årsmöte

Vid årsmötet går medlemmarna igenom årsredovisningen, revisionsberättelsen och tar ställning till styrelsens ansvarsfrihet. Nya ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning väljs också. Stämman hålls före maj månads utgång. Se stadgar om dagordning.

Återvinningsrummet (se även Sopnedkasten, Grovsopor och miljöfarligt avfall)

Tio fraktioner av återvinningsbart avfall ska sorteras i behållare i återvinningsrummet vid uppgång 7: matavfall, tidningar, glasförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp, plastförpackningar, småbatterier, ljuskällor och lysrör. Tänk på att ta isär och platta till förpackningar så att vi undviker överfulla kärl. Rengjorda förpackningar gör att vi kan undvika fluginvasion och dålig lukt. Överträdelser av reglerna medför stora fördyringar.

Ä

Ö